benfoldsone:

mindcannons-airship:

benfoldsone:

why

Ground moves don’t effect flying types nerd

god dammit

(via beldamsansmerci)